ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจและวัตถุประสงค์ ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปณิธานของภาควิชาครุศึกษา

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความ
สามารถ  ในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมด้วยจิตสาธารณะ


วิสัยทัศน์ของภาควิชาครุศึกษา

ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้
กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมีความเป็นผู้นำในการยกระดับสังคม


ภารกิจของภาควิชาครุศึกษา

1.  ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม   
     จริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนา
     การศึกษาและสังคมตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2.  ศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
     การศึกษาและสังคม
3.  บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่สังคม
4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสังคม


วัตถุประสงค์ของภาควิชาครุศึกษา

1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์
    ความรู้  มีความคิดและจิตสาธารณะ
2. พัฒนาความรู้ความสามารถในการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไป
     ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
3.  เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4.  อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางสังคม
5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา