วิชาที่สอน :

02192221 หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Learning Management Curriculum in Information Technology)

02198231 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(Innovation and Information Teachnology in Education)

02194231 สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
(Media and Technology for English Teaching)
 

999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 
(Mathematics & Computers in Everyday Life) 


คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา
(Introduction to Computer in education)
[Download Course Syllabus]

เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น
(Introduction to Educational Technology)
[Download Course Syllabus]