ตำรา
- แต่งหนังสือการใช้งานโปรแกรม  Macromedia Flash Mx  ปี 2545