อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0-3435-1898 # 139, 034 - 355605 0-3428-1053-6 # 3571,3570,3572 # 139
โทรศัพท์ 0-2942-8010-9 # 3571,3570,3572 # 139 Fax :034-351403 ,Fax : 034 - 355605
E-Mail : theerasak.s@ku.ac.th Home Page : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/theerasak/
Home Page ภาควิชา : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/