คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล
ศศ.ม. (ศึกษาศาสตร์-การสอน)   สาขาการสอนคณิตศาสตร์
( รหัส F1054 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 3571#139
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : jeab_e7@hotmail.com
เว็บเพจ : http://pirun.ku.ac.th/~feduktc
รองหัวหน้าภาควิชา


อาจารย์ทัศนีย์  องค์สรณะคมกุล
ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)
( รหัส F1064 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 3571#138
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : puikaset28@yahoo.com
เว็บเพจ :

รศ.อธิเกียรติ  ทองเพิ่ม
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
( รหัส F1059 )

เบอร์โทร : 034-351898 # 137
ภายใน : 3571#137
แฟกซ์ :034-355605
E - Mail : athikiat.t@ku.ac.th
เว็บเพจ :ผศ.ปาริชาติ  จันทร์เพ็ญ
คม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
( รหัส F1060 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 137
ภายใน : 3571#137
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : feduprp@ku.ac.th
เว็บเพจ :

 

ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม
ศศ.ม.(การสอนภาษาไทย)
( รหัส F4355 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 137
ภายใน : 3571#137
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : feduorw@ku.ac.th
เว็บเพจ :

ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
( รหัส F1062 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 3571#133
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : fedusrx@ku.ac.th
เว็บเพจ :

อาจารย์พินดา  วราสุนันท์
คม. (วิจัยการศึกษา)
( รหัส F1061 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 3571#133
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : fedupdv@ku.ac.th
เว็บเพจ :

อาจารย์วรงค์ศรี  แสงบรรจง
ค.ม.(การศึกษาคณิตศาสตร์)
( รหัส F1063 )
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 3571#138
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : varongsris@hotmail.com
เว็บเพจ :

เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 3571#139
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : theerasak.s@ku.ac.th, tekere59@gmail.com
เว็บเพจ : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/theerasak/

ดร.นันทรัตน์ พึ่งแพง
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
( รหัส F8003 )
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 3571
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : p_nantarat@yahoo.co.th
เว็บเพจ :

อาจารย์จิราภรณ์ เปรมศรี
ศศ.ม..(ภาษาอังกฤษ)
( รหัส F )
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 3571
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : jpmeaw@yahoo.com,
fedujpps@ku.ac.th
เว็บเพจ :

ดร.พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค
ค.ด.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)
( รหัส F )
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 3571
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : aomam2518@hotmail.com
เว็บเพจ :


( รหัส F )
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 3571
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail :
เว็บเพจ :
 
ผู้ประสานงานภาควิชาครุศึกษา

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
ศศ.บ.(บริหารธุรกิจทั่วไป)
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานภาควิชาครุศึกษา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 3571
แฟกซ์ : 034-355605
E - Mail : feduswr@ku.ac.th
เว็บเพจ :