ภาพบรรยากาศภายนอกวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2551
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณ์นิสิตเพื่อความสุขและความสำเร็จ(ปีที่ 1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 7-19 กรกฎาคม 2551 ณ ศรีปทุมลองสเตย์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธาน
ภาพกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ฯ และภาควิชาครุศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2551
http://www.flickr.com/photos/kuted/, http://www.flickr.com/people/kuted/