ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา Web 
1 50270446 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027044/
2 50270487 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027048/
3 50270537 F16   http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027053/ 
4 50270545 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027054/
5 50270560 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027056/
6 50270594 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027059/
7 50270602 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027060/
8 50270610 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027061/
9 50270636 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027063/
10 50270651 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027065/
11 50270677 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027067/
12 50270701 F16   http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027070/ 
13 50270735 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027073/
14 50270743 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027074/
15 50270750 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027075/
16 50270768 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027076/
17 50270818 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027081/
18 50271428 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027142/
19 50271436 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027143/
20 50271477 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027147/
21 50271493 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027149/
22 50271527 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027152/
23 50271535 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027153/
24 50270453 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027045/
25 50270495 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027049/
26 50270503 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027050/
27 50270511 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027051/
28 50270529 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027052/
29 50270552 F16   http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027055/
30 50270578 F16  http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027057/
31 50270586 F16  http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027058/
32 50270669 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027066/
33 50270685 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027068/
34 50270693 F16   http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027069/
35 50270719 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027071/
36 50270727 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027072/
37 50270784 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027078/
38 50270792 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027079/
39 50270800 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027080/
40 50271410 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027141/
41 50271444 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027144/
42 50271451 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027145/
43 50271469 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027146/
44 50271485 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027148/
45 50271519 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027151/
46 50271543 F16    http://www.pirun.kps.ku.ac.th/~b5027154/