ภาษาอังกฤษศึกษา

ลำดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล รหัสสาขา  
1 51270056 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127005/
2 51270791 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127079/
3 51270809 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127080/
4 51270817 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127081/
5 51270825 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127082/
6 51270833 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127083/
7 51270841 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127084/
8 51270858 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127085/
9 51270866 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127086/
10 51270874 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127087/
11 51270882
นางสาวศศิวรรณ เรืองอำพันธุ์


F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127088/
12 51270890 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127089/
13 51270908 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127090/
14 51270916 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127091/
15 51270932 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127093/
16 51270940 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127094/
17 51270957 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127095/
18 51270965 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127096/
19 51270973 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127097/
20 51270981 F74 http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127098/ 
21 51270999 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127099/
22 51271005
นางสาววราภรณ์ ทองทับทิม
F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127100/
23 51271013 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127101/
24 51271021 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127102/
25 51271039 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127103/
26 51271047 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127104/
27 51271054 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127105/
28 51271062 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127106/
29 51271070 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127107/
30 51271088 F74 http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127108/ 
31 51271906 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127190/
32 51271914 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127191/
33 51271922 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127192/
34 51271930 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127193/
35 51271948 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127194/
36 51271955 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127195/
37 51271963 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127196/
38 51271971 F74  http://pirun.kps.ku.ac.th/~b5127197/