โครงการภาควิชา ปี 2550
เรื่อง
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)สาขาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การจัดการเรียนรู้)สาขาปฐมวัยศึกษา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา
3. โครงการประเมินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.1 การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
4.2 งานวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ในภาควิชา
5. โครงการวิจัยสถาบัน
5.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)
6. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต
6.1 โครงการการศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
7. โครงการวิจัยด้านบริการวิชาการ
7.1 โครงการสำรวจความต้องการในการบริการวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
8. โครงการวิจัยประเมินกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
9. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
10. โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับครู
11. โครงการอบรมการสร้างwebpage สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่3และ4
12. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ
13. โครงการอบรม E-learning สำหรับบุคลากร
14. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนิสิตการสอนคณิตศาสตร์
15. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ชาวคณิตศาสตร์
16. โครงการศึกษาดูงานโรงเรียนตามสภาพจริงในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
18. โครงการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิสิต
19. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาควิชาการศึกษา
20. โครงการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา
21. โครงการร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามประเพณีไทย
22. โครงการสานสายใยรวมใจพี่น้อง
23. โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์
24. โครงการรวมใจถวายในหลวง
25. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนิสิตภาควิชาครุศึกษา
26. โครงการให้คำปรึกษานิสิตในด้านต่างๆ
27. โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
28. โครงการอนุรักษ์พิทักษ์โลก
29. โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
30. โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
31. โครงการพัฒนาบุคลากร
32. โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
33. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับคณาจารย์และนิสิต
34. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชา
35. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
36. โครงการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการ
37. โครงการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปี
38. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานของภาควิชา
39. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
40. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสานสัมพันธ์คณาจารย์และศิษย์ภาควิชาครุศึกษา
41. โครงการ 5 ส