ข่าวสาร ภาคครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
- รายชื่อนิสิตภาควิชาครุศึกษาปีการศึกษา 2551

- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

- ภาพบรรยากาศภายนอกวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2551
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


- ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณ์นิสิตเพื่อความสุขและความสำเร็จ(ปีที่ 1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 7-19 กรกฎาคม 2551 ณ ศรีปทุมลองสเตย์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธาน
ี 

- ภาพกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ฯ และภาควิชาครุศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2551
http://www.flickr.com/photos/kuted/, http://www.flickr.com/people/kuted/
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
- ข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ข่าวสารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
- กิจกรรมภาควิชาครุศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551
- แนะนำ Web Blog ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ http://kuted.blogspot.com/
- ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด" วันที่ 17 - 18 ต.ค. 2550
ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด" วันที่ 17 - 18 ต.ค. 2550
ณ ห้องจัดเลี้ยง 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
.......>>>>>>>ดาวโหลดใบสมัครที่นี่
เลื่อนการรับสมัครถึง 12 ตุลาคม 2550
- แนะนำเว็บเพจนักศึกษาสาขาการสอนคณิตาสตร์ ภาควิชาการศึกษาภาคต้น 2550
- งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 4
- โครงการกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ค่านิยมรุ่นที่ 2 สำหรับปี 1 ภาคอาชีวศึกษา วันที่ 24 ส.ค. 2550 ณ ห้องนนทรี เวลา 10.30 -12.30 น.
- โครงการอบรมแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพครูตามหลักทางพระพุทธศานา วันที่ 28 ส.ค. 2550
ห้องประชุมชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ เวลา 14.30 -16.30
- โครงการกลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ค่านิยมรุ่นที่ 2 สำหรับปี 1 ภาคพลศึกษา ณ ห้องนนทรี เวลา 13.00 -16.00 น.
- งานศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 พ.ย. 2550
- เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกท่านลงประชามติร่างรัฐ ธรรมนูญโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 / คำอธิบาย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
- รายชื่อนิสิตการสอนคณิตศาสตร์ปี 1
- กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ค่านิยม
- ขอเชิญสัมมนาแนวทางและวิธีการพัฒนาสมรรถภาพครูตามหลักการทางพระพุทธศาสนา
- ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 17
- เชิญชวนนิสิตเข้าประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550
- แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2550 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ปี 2550 (รุ่น 2)
- โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- ตารางเรียนปี การศึกษา 2550
- รายชื่อนิสิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ รุ่น 1
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาควิชาครุศึกษา
- ทุนการศึกษาโตชิบา "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 19 รับสมัครผู้ขอรับทุน ถึง 30 มิ.ย.50
- กองทุนกู้ยืมฯ (กยศ.) ขยายเวลาส่งใบสมัคร สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 50) ถึง 8 มิ.ย. 50
- ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัสฯ รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ถึง 30 มิ.ย. 50
- นิสิตใหม่ปริญญาตรี ปี 1 ทุกท่าน บันทึกข้อมูลระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ และพิมพ์เอกสารมอบตัว สทป.1 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. ถึง 3 มิ.ย. 50
- ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต ใช้บังคับตั้งแต่ภาคต้น 2550*** แบบฟอร์มใบชำระค่าหอพัก*** สำหรับนิสิตที่พักเสริมในห้องให้ชำระเงินที่งานหอพักเท่านั้น (เฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 2-6)
- ตารางเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2550
- รับสมัครนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ถึง 8 มิ.ย. 50
- ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2550 และ ภาคฤดูร้อน 2551
- เบอร์โทรอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
-
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
- ภาคครุศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ประจำภาคต้น ปิการศึกษา 2550
ให้กับนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Calculus 1 โดยผู้สอนคือ อ.วรงค์ศรี แสงบรรจง และ นายทศพร แก้วเสนา
- ภาพกิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์สร้างสรรค์ค่านิยม 19 / 07 / 2550
- อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต 27 /06 / 2550
- ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนิสิตปี 2550 สาขาการสอนคณิตศาสตร์
- งานปีใหม่ 2550 / 8 ม.ค. 2550
-โครงการสานสัมพันธ์ความรู้..ความคิด นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ /3 ก.ย.2549
-กิจกรรมการซ้อมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ โครงการกีฬาภายใน / 1 ก.ย.2549
-โครงการ Brain Storming Episode 1/ 29 ส.ค.2549
- งานเทศกาลวันลอยกระทง 2549
- งานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
- โครงการ Brain Storming Episode 2 / 4-15 ก.ย.2549
- ในหลวงของเรา... มหากษัตริย์ยอดกตัญญู
- โรงเรียนเป็นเพียงโรงฝึกสัตว์เศรษฐกิจให้เข้าลู่วิ่ง
- มองการศึกษาไทย ผ่านสายตา "ดร.การดี เลียวไพโรจน์"
- มงคลชีวิต 38 ประการ / ดาวโหลดเสียงธรรม
- คุณธรรม 12 ประการของนักเรียนวิถีพุทธ
- พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 / คำอธิบาย
- แนะนำเว็บไซต์ท่านพุทธทาส
- แนะนำเว็บไซต์ทำดี http://www.tamdee.net/
- แนะนำเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา
- แนะนำเว็บไซต์ โรงเรียนทอสี | โรงเรียนวิถีพุทธ http://www.thawsischool.com/twelve.html
- ขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย
- สิ่งที่ไม่ควรทำหลังกินอิ่ม
- แอร์เป็นแหล่งเพาะเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา
- คำคม จากช่อง 3
- ชี้สารพัดภัย! สุราโฆษณาทำร้ายสังคม
- ผลไม้ล้างพิษ.pdf
- น้ำเพื่อชีวิตและสุขภาพ.pdf
- โรคกระเพาะเจ้าปัญหา...บอกลากันเสียที.pdf
- อาหาร 7 อย่างที่พึงเลี่ยงเมื่อท้องว่าง.pdf
- เตือนโรคกรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของสาวออฟฟิศ
- ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็ง 16 ประการ
- เบอร์สายด่วนต่าง ๆ
- อาหาร 10 อย่างที่ไม่ควรทาน
- แมลงก้นกระดก Paederus ภัยที่มาตอนกลางคืน
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง ลุง "บุญ" น้อ
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง ฝากฝัน
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง เพื่อมวลชน
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง พลังศิลปะสร้างชีวิต
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง ลูกผู้ชายหัวใจอาสา
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่อง"ปริพนธ์" รอยยิ้มกับความจริงใจ
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่องแม่ผู้โอบอุ้มชุมชน
- VDO CLIP โครงการเยาวชนจิตอาสาสืบหาความดี โดย ขบวนการตาสับปะรด เรื่องชีวิตที่พอเพียงของครูเป้
-
-
-
-
-
-
-
-