ผลการประกวดออกแบบเว็บภูมิปัญญาท้องถิ่น

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

"ภูมิปัญญาท้องถิ่น โอ่งราชบุรี จ.ราชบุรี"
คุณมัลลิกา  ถ้อยคำดี
คุณพุฒิพงศ์  เหล่าโสภาพันธ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
"ภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่านบางมด จ.กรุงเทพฯ"
คุณอำพล  อำไพมล
คุณกมลวัลย์  พิมพ์เสนา
คุณพรทิพย์  ถัณฑิลารักษ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
"ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาณ จ.สกลนคร"
คุณจักรกฤษณ์  ลีทอง
คุณสุรศักดิ์  ชัยปัญญา
คุณปรียาภรณ์  วิทยเวทย์


กรรมการ การประกวดออกแบบเว็บภูมิปัญญาท้องถิ่น

19 พฤษภาคม 2552
การประกาศผล รายชื่อผู้เข้ารอบการประกวดออกแบบเว็บ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ไม่ได้เรียงตามคะแนน)


1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระจูด สินค้าหัตถกรรม  จ.เชียงราย
คุณสานิตย์  ภู่ประสงค์ จ.เชียงราย

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาณ จ.สกลนคร
คุณจักรกฤษณ์  ลีทอง
คุณสุรศักดิ์  ชัยปัญญา
คุณปรียาภรณ์  วิทยเวทย์

3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ย่านบางมด จ.กรุงเทพฯ
คุณอำพล  อำไพมล
คุณกมลวัลย์  พิมพ์เสนา
คุณพรทิพย์  ถัณฑิลารักษ์

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  "400 ปี ภูมิปัญญา สล่าเงิน" จ.เชียงใหม่
คุณอรุณชัย  วินโกมินทร์
คุณปรียานุช  พุทธิมา

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น อลังการอาหารล้านนา จ.เชียงใหม่
คุณทนงศักดิ์  เนตรอนงค์

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตุ๊กตาชาววัง จ.อ่างทอง
คุณสิริพร  ปัทมเศรษฐ
คุณอิสราภรณ์  อิงสถิตธนวันต์
คุณสุวัจณีย์  อภิญญาเมธากุล

7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น แกะสลักไม้เทพธาโร จ.ตรัง
คุณสุวิทย์  ทวีวุฒิไกร

8. ภูมิปัญญาท้องถิ่น โอ่งราชบุรี จ.ราชบุรี
คุณมัลลิกา  ถ้อยคำดี
คุณพุฒิพงศ์  เหล่าโสภาพันธ์

9.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จ.สุพรรณบุรี
คุณปริวรรต  หงษ์สุวรรณ

หมายเหตุ.
การประกาศผล รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชย
จะประกาศในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552
 
เรื่อง แจ้งเลื่อนการประกาศผล การประกวดเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรียน ผู้เข้าประกวดเว็บไซต์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การประกาศผล การประกวดเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552
( จากเดิมจะประกาศในวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 )

ทางกรรมการการประกวด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่
อาจารย์ธีรศักดิ์
โทรศัพท์ : 089-9472426 , 034-351898#139
E-Mail : tekere59@hotmail.com, fedutss@ku.ac.th
- ข้อมูลโครงการประกวดเว็บฯ
- ใบสมัคร
- Poster