เรียน ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับครูและอาจารย์"
 
โดยวันที่ 29 เมษายน 2552 ทางคณะทำงาน มีความไม่สะดวกในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว
ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเลื่อนการอบรมดังกล่าวออกไป โดยวันเวลาและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ http://ded.edu.kps.ku.ac.th
จึงเรียนมาเพื่อขออภัย ท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรม และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์ธีรศักดิ์
089-9472426, 034-351898 ต่อ 139
E-Mail : tekere59@ku.ac.th, fedutss@ku.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
1 ม. 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140