เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 1
และปี 2 ภาควิชาครุศึกษา ได้จัดโครงการ "Ka-nid คิดสนุก"ขึ้น โดยจัดกิจกรรมและเกมสันทนาการให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 2
โรงเรียนวัดนิยมธรรมฯ จ. นครปฐม จำนวน 100 คน ซึ่งคณาจารย์ นิสิตและนักเรียน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกประสบการณ์ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 ภาควิชาครุศึกษา ได้นำนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 166312 การศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา1 จ.นครปฐม เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ซึ่งคณาจารย์และนิสิต
ได้รับประสบการ์ตรงจากภายนอกชั้นเรียนเป็นอย่างมาก