ประกาศผลรายชื่อนิสิตที่เข้ารอบประกวดนวัตกรรมการศึกษา (ประเภท Multimedia )
ปีการศึกษา 2552

รายชื่อ

Link

ทีมที่ 1
1.1 นายตันติกร สว่างศรี
1.2 นายวิทยา ศิรประภาพันธุ์
1.3 นางสาวชลดา กิตติรุ่งสุวรรณ
1.4 นางสาววิมล วงศ์กวน

http://edu.kps.ku.ac.th/student/innovation2552/tuntikorn/index.swf
ทีมที่ 2
2.1 นายกริชณรงค์ ศิริโยธา
2.2 นางสาวนฤมล ถิรวัลย์
2.3 นางสาวกิตติยา ภิญโญศักดิ์

http://edu.kps.ku.ac.th/student/innovation2552/kritnarong/index.swf
ทีมที่ 3
3.1 นายดนุพล รามจุล
3.2 นางสาวทิพวัลย์ อาจหาญ
3.3 นายภรัณยู ศศินิภา
3.4 นางสาวกีรติ บัวงาม
http://edu.kps.ku.ac.th/student/innovation2552/danupol/index.swf