ประวัติความเป็นมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตามโครงการ ขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2522 พร้อมกับได้จัดตั้งโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีต่อมา ในปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนมีหน่วยงานที่เปิด
ดำเนินการภายในคณะฯ 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ภาควิชาอาชีวศึกษา ภาควิชาพลศึกษา
ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และหน่วยงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ โดยรับผิดชอบภาระงานต่างๆ ดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการคณะ รับผิดชอบงานธุรการและอำนวยการด้านงานบริหารทั่ว ไปเพื่อส่งเสริม
  และสนับสนุนให้ภาระงานด้านต่างๆ ของคณะฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ภาควิชาอาชีวศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
  ห ลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์เกษตร เป็นหลักสูตรด้านวิทยา ศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต และมีแนวทางในการรับเข้าศึกษา 3 แนว ทาง กล่าวคือทางที่ 1 รับจากผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยการสอบคัดเลือกจาก ทบวงมหาวิทยาลัย
  แนวทางที่ 2 รับจากผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาค กลาง 24 จังหวัด ในเขต
  การศึกษา 1, 5, 6 และ 12 โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือก และ แนวทางที่ 3 รับจาก ผู้จบ
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการสอบคัดเลือก
  มีการจัดการเรียนการสอน วิชาทางการเกษตรและการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นอกจากนี้
  ได้จัดฝึกประสบการณ์การฝึกสอนในโรงเรียนต่างๆ และ ฝึกงานทั้งทางด้านงานฟาร์ม และเครื่องยนต์
  เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร ในสถานประกอบการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมี
  เป้าหมายการผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานทางด้านการเกษตร ในสถานประกอบการทั้งภายใน
  และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายการผลิตบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานทางด้านการศึกษา
  การส่งเสริม และการพัฒนาการเกษตรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีเป้าหมายการ
  ผลิตจำนวน 100 คน ต่อปี
 3. ภาควิชาพลศึกษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลศึกษาทั่วไป ซึ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขต
  กำแพงแสนต้องเปิดสอน 20 รายวิชาต่อภาคการศึกษาและมีจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนประมาณ
  500 คนต่อภาคการศึกษา
 4. ภาควิชาการศึกษา และภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว รับผิดชอบการจัดการเรียน
  การสอนในรายวิชาการศึกษาพื้นฐาน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ซึ่งเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก สำหรับการผลิตบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ - เกษตร และสาขาวิชาอื่นๆ มีนิสิตลงทะเบียนเรียน
  ประมาณ 500 คนต่อภาคการศึกษา
 5. หน่วยงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2523 ภายใต้การดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งได้วางเป้าหมาย
  ให้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นศูนย์วิจัยแลพัฒนาการศึกษาในเขตชนบทไปพร้อมกับการทดลอง
  จัดการเรียนการสอนแบบสมรรถฐานและบริการวิชาการแก่ชุมชน