โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
…………………………………………………………………………………………………..

1.ชื่อโครงการ  โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

2.หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันนี้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีการศึกษาและการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างๆให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยนิสิตจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Note Book) เป็นของตนเองเพื่อใช้งานนอกเหนือเวลาเรียน แต่พบปัญหาว่าบางครั้งในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาเครื่องเสียไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้าน Hardware หรือ Software ก็ตาม ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาดังกล่าวให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานด้านการเรียนรู้ตลอดเวลาและต่อเนื่อง ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน จึงได้จัดโครงการ คลินิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  กำแพงแสน ขึ้นเพื่อบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และให้คำปรึกษาแก่นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และบุคคลทั่วไป โดยนิสิตการสอนคณิตศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จะได้รับความรู้จากการบริการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์จากสถานการณ์การณ์จริงซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา(รหัส 171111)

3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา(รหัส171111) ได้รับความรู้ และประสบการณ์จริงในการซ่อมแซมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
3.เพื่อให้นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา(รหัส171111) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีกัน
4. เพื่อให้นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และบุคคลทั่วไป ได้รับการบริการซ่อมแซมและคำปรึกษาจากคลินิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

 

4.เป้าหมาย     นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์รายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา ชั้นปี ที่ 2 (จำนวน 34 คน)

5.วิธีการดำเนินการ              
1.         จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการ
2.         ประชาสัมพันธ์โครงการ
            3.         ติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการโครงการ
            4.         จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ
            5.         ดำเนินการบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
            6.         สรุปผลการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจากการตอบแบบสอบถาม

6.ระยะเวลาในการดำเนินการ/สถานที่ ตลอดปีการศึกษา 2550 / สถานที่ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

8.ประธานโครงการ อาจารย์ ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี

9.การประเมินผล การประเมินผลความพึงพอใจโดยแบบสอบถามของผู้รับบริการจากโครงการ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา(รหัส171111) มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์และประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันในการซ่อมแซมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์
2.นิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ที่เรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อการศึกษา(รหัส171111) ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมและมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุถึงเป้าหมาย
4. นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจระดับดี ที่ได้รับการบริการซ่อมแซมและการให้คำปรึกษาจากโครงการคลินิกบริการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสนและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
5.นิสิตมีจิตสาธารณะในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลทั่วไปที่ประสบปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์

โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแนะนำการพัฒนาเว็บให้อาจารย์ธารินทร์

 

 


ประธานถ่ายรูปหน้าห้องโครงการคลินิกคอมฯ

 


อาจารย์พินดา ปรึกษาซื้อ Notebook เพื่อใช้ระหว่างศึกษาปริญญาเอก

 


อุปกรณ์ภายในห้องคลินิกคอมฯ

 


เครื่องที่ใช้ร่วมระหว่างทำโครงการ

 


เครื่องที่ใช้ร่วมระหว่างทำโครงการ

 


เซต printer ให้อาจารย์สุมิตร และอาจารย์ฐนัฐ

 


ping ดูว่าเห็นเลขไอพีหรือเปล่า

 


เครื่องprint ในภาคก็ใช้ในคลินิกฯ