สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

(ส่วนภูมิภาคติดต่อร้องเรียนโดยตรงได้ที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด)  

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 5905180

การประปานครหลวง (ศูนย์บริการประปา โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง)

การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.)

สื่อสารโทรคมนาคม

กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Providers, ISP)

ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย โทรศัพท์ติดต่อ Help Desk โทรสาร ติดต่อทางอีเมล์
A-Net Internet 0-2861-1555 0-2861-1544 info@a-net.net.th
Asia Access 0-2617-3999 0-2617-0939 contact@asiaaccess.net.th
help@asiaaccess.net.th
Asianet 0-2641-1800 0-2641-1830 service@asianet.co.th
CS. Internet 0-2299-5753 0-2299-5360 support@cscoms.com
Chomanan Worldnet 0-2509-8880 ถึง 5   support@cwn.net.th
Line Thai Internet 0-2310-5333 0-2310-5332 helpdesk@linethai.net.th
Far East Internet 0-2318-3272 (Office) 0-2318-0574 info@fareast.net.th
Idea Net Internet 0-2440-0440 ถึง 5 0-2440-0450 tech@idn.co.th
Internet Thailand, INET 0-2257-7111 0-2257-7222 helpdesk@inet.co.th
Internet KSC 0-2576-0899 0-2576-0900 ถึง 7 support@ksc.net.th
Loxinfo 0-2622-5588 0-2622-5666 helpdesk@loxinfo.co.th
Samart 0-2502-6844 0-2502-6847 helpdesk@samarts.com
Siam Global Access, SGA 0-2950-2020 0-2950-2036  
ThaiOnline Internet 0-2509-8880 ถึง 5   support@thaionline.com
United Information Highway, UIH 0-2618-8181ถึง 3 0-2618-8040 webmaster@uih.co.th

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เหตุด่วน-เหตุร้าย แจ้ง 191, 123

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กระทรวงคมนาคม

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - รถไฟฟ้าบีทีเอส โทร. 6177300

รถไฟฟ้ามหานคร โทร 2465733, 2465744

กรมศุลกากร

กระทรวงพาณิชย์

แจ้งบัตร ATM. หาย

ธนาคาร
หมายเลขโทรศัพท์
ธนาคารกรุงเทพ
2302346
ธนาคารกรุงไทย
6400777
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2962744-47
ธนาคารกสิกรไทย
1571
ธนาคารทหารไทย
2291895-7
ธนาคารไทยธนุ
2305208
ธนาคารไทยพาณิชย์
5445000
ธนาคารนครธน
2307190-3
ธนาคารนครหลวงไทย
2536336-7
ธนาคารมหานคร
2237174
ธนาคารศรีนคร
2262416-7
ธนาคารไทยธนาคาร
2056710-1
ธนาคารรัตนสิน
2605355
ธนาคารเอเซีย
2872211 ต่อ 1300

บริการสังคม

หน่วยงาน-บริการ

หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี 2700928-9
มูลนิธิเพื่อนหญิง 5131001
มูลนิธิคุ้มครองเด็ก 5394041-2
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 4121196, 4120739
มูลนิธิร่วมกตัญญู 2354347-9
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 2264444-8
สอบถามเด็กหาย 2821815
รายการร่วมด้วยช่วยกัน 1677
รายการเมืองไทยไร้ทุกข์ 629-4950 ต่อ 4121
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเร่งด่วน 2460052
หมออาสาแปซิฟิก 2402682
บริการรถโรงพยาบาลฉุกเฉิน 2414751
ศูนย์วิทยุเพื่อการพยาบาล 3180066 ต่อ 1444-5
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2182066
สภาทนายความ 6291430
ศูนย์กฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2241438 ต่อ 16
สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย 2248106, 2216171
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด 2228121, 5412830-1
Hotel Hotline 1552
ตำรวจท่องเที่ยว 2216206-10
ศูนย์บัญชาการ Y2K ระดับชาติ 2002000
ศูนย์บัญชาการ Y2K ระดับจังหวัด 1200
สอบถามยอดค้างชำระค่าโทรศัพท์อัตโนมัติ
(เฉพาะในเขตนครหลวง)
2536377

Hot Line เลขหมายที่ไม่คิดค่าบริการ

1133 สอบถามเลขหมายในเขตนครหลวง
183 สอบถามเลขหมายในภูมิภาค
1177-xxxxxxxxx แจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง (กด 1177 ตามด้วยเลขหมาย 9 หลักที่ขัดข้อง)
100 บริการต่อโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ
101 บริการต่อโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ (รวมลาวและมาเลเซีย)
108 PIN PHONE (เฉพาะการโทรออกจากหมายเลขของ ทศท.)
144 ทดสอบกระดิ่ง
184 รับเรื่องร้องเรียนของ ขสมก.
189 รับร้องเรียนเรื่องโทรศัพท์
191 แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
195 กองปราบปรามสามยอด
197 ศูนย์ควบคุมการจราจร
198 เพื่อสื่อสารกรณีเกิดสาธารณภัย
199 ดับเพลิงศรีอยุธยา
1199 รับแจ้งเหตุด่วนทางน้ำ กรมเจ้าท่า
1595 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
   

Hot Line เลขหมายเสียค่าบริการ

181 สอบถามเทียบเวลา (โทรจากภูมิภาค หมุนหรือกด 02-181)
1122 ศูนย์รวมข่าว ทศท.
1125 แจ้งประปาขัดข้อง
1155 กด 1 ตำรวจท่องเที่ยว
กด 2 บริการข้อมูลท่องเที่ยว
1182 สอบถามพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
1506 ศูนย์บริการข้อมูล รับเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานประกันสังคม
1507 บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ กรมประชาสงเคราะห์
1543 ศูนย์ควบคุมจราจรทางด่วน การทางพิเศษ
1548 ศูนย์สอบถามงานทะเบียนราษฎร์
1550 รายการโทรทัศน์
1551 ศูนย์ข่าวสารธนาคารกรุงไทย
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1555 ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม.
1561 ศูนย์ข่าวสาร ธนาคารไทยพาณิชย์
1566 ศูนย์ข้อมูล การบินไทย
1567 ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ กระทรวงมหาดไทย
1571 ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ธนาคารกสิกรไทย
1575 บริการข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
1584 รับแจ้งปัญหาการใช้รถแท็กซี่
1598 รับร้องเรียนเรื่องการติดต่อราชการ ของสำนักงาน ก.พ.
1599 แจ้งข่าวสารและข้อมูลกรมตำรวจ
1600 ให้คำปรึกษาผู้ต้องการเลิกบุหรี่
1644 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจราจร
1661 ศุนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ (สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด)
1665 ศูนย์ปรึกษาโรค สภากาชาดไทย
1666 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
1667 HOT LINE คลายเครียด
1669 หน่วยกู้ชีพนเรนทร
1678 บริการขายสินค้าทางโทรศัพท์ บจก.ยูคอม
1681 ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์ (บจก.ยูคอม)
1696 ศูนย์รับแจ้งเหตุ กองทัพเรือ
1698 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม