ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
ประวัติ
 หลัักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (5 ปี)
ประวัติ
    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ปี 2555) คู่มือนิสิต CLICK!!
    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุงปี 2560) คู่มือนิสิต CLICK!!
                              แขนงวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
                              แขนงวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
                              แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
     
   
  หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษ
   
    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ CLICK!!
   

   

  ประวัติ
     
   
    Copyright ©2010
  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
  เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
  การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
  งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  บุคลากร