ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
ประวัติ
        
ประวัติ
    ปีการศึกษา 2555
                              ภาคต้น
                              ภาคปลาย
    ปีการศึกษา 2556
                              ภาคต้น
                              ภาคปลาย
  หลักสูตรปริญญาตรี
   
    โครงสร้างหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้
   

   

  ประวัติ
     
   
    Copyright ©2010
  ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
  โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
  เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
  การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
  งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
  บุคลากร