ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
<
ข้อมูลงานวิจัย
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการองค์ความรู้ ระบบรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

อาจารย์ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี

อ.ดร. ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
ความเชี่ยวชาญ: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

 

ดร.พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค

รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีการศึกษา แหล่งเรียนรู้ชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อาจารย์กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล

อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!! CLICK!!

อาจารย์จิราภรณ์ เปรมศรี

อ.จิราภรณ์ กาแก้ว
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

อาจารย์กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล

อ.ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!!คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
ความเชี่ยวชาญ: การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

 

อาจารย์พินดา  วราสุนันท์

ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
ความเชี่ยวชาญ:การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

อาจารย์วรงค์ศรี  แสงบรรจง

อ.ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

อาจารย์วรงค์ศรี  แสงบรรจง ผศ.ดร. แสงเดือน เจริญฉิม
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!


คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดร.นันทรัตน์ พึ่งแพง

ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติมCLICK!!

ัััััััััั

อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ความเชี่ยวชาญ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม
CLICK!!

รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

ผศ.ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

อ.ดร.ศิริพร เครือทอง
ความเชี่ยวชาญ:การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์ สะเต็มศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเิติม CLICK!!

ััััั
ัััััััััััััััััััััััั 
 
 
  Copyright ©2010
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร