ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
ประวัติ
                 นิสิตปัจจุบัน
ประวัติ
        ข้อมูลการประกันคุณภาพภายใน (ประเมินตนเอง)
                   
1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
          ข้อมูลการประกันคุณภาพ จากคณะกรรมการภายนอก
                   
1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
          แผนงานประจำปีงบประมาณ 2555
          แผนงานประจำปีงบประมาณ 2556
          ประมวลภาพงานประกันคุณภาพของภาควิชา

ประวัติ
 
  Copyright ©2010
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร