ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
<

คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

งานบริหารภาควิชาครุศึกษา
ผศ.อรวรรณ์ ทองเพิ่ม

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
หัวหน้าภาควิชาครุศึกษา
รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8015
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : tussatrin_k@yahoo.com

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์


ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8028
เบอร์โทร : 034351898 ต่อ 308
มือถือ 0918591215
ภายใน : 308
แฟกซ์ : 034355605
E-mail : suphinya.pa@ku.th, suphinya@hotmail.com

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์
ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ
รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายหลักสูตรการจัดการเรียนรู้
อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jeab_e7@hotmail.com
เว็บเพจ : http://pirun.ku.ac.th/~feduktc

ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ


คณาจารย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :thanarat.tae@ku.th
ษ.ม.

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี


รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
อาจารย์
ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1065
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : theerasak.s@ku.ac.th, tekere59@gmail.com
เว็บเพจ : http://ded.edu.kps.ku.ac.th/theerasak/

ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์

 

 

ดร.พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค
อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี
รศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail:aomam2518@hotmail.com
.อ.ม.
อาจารย์ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี


คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
-
อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ จันติยะ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1064
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : puikaset28@yahoo.com

-
อาจารย์จิราภรณ์ เปรมศรี

อาจารย์จิราภรณ์ เปรมศรี
อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jirameow@gmail.com

อาจารย์จิราภรณ์ เปรมศรี

อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

-
อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8028
เบอร์โทร : 034351898 ต่อ 308
มือถือ 0918591215
ภายใน : 308
แฟกซ์ : 034355605
E-mail : suphinya.pa@ku.th, suphinya@hotmail.com

-

อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

-
อาจารย์โชคชัย เตโช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F-
เบอร์โทร : 034-351898 # 138
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : teacho.ch@gmail.com

-คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054
เบอร์โทร : 034-351898 # 139
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : jeab_e7@hotmail.com
เว็บเพจ : http://pirun.ku.ac.th/~feduktc

อาจารย์กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

อาจารย์พินดา วราสุนันท์
อาจารย์พินดา วราสุนันท์
ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061
เบอร์โทร : 034-351898 # 133
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : fedupdv@ku.ac.th

อาจารย์พินดา วราสุนันท์
อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง
อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8029
เบอร์โทร : 089-4869505
ภายใน : 314
แฟกซ์ : -
E-mail : wittaya.sim@ku.th

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง

อาจารย์พินดา วราสุนันท์
ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898 # 303
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : sangduan_noi@hotmail.com

อาจารย์พินดา วราสุนันท์


คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ดร.นันทรัตน์ พึ่งแพง
ดร.นันทรัตน์ พึ่งแพง
ผศ.ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8003
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : p_nantarat@yahoo.co.th

ดร.นันทรัตน์ พึ่งแพง
อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F F8014
เบอร์โทร : 034-355605
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :kopchem@gmail.com

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง
รศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8015
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : tussatrin_k@yahoo.com

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง
ผศ. ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ :034-355605
E-mail :witatmak@gmail.com

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง
อ.ดร.ศิริพร เครือทอง
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 0884219679
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : siriporn.kruatong@gmail.com

อาจารย์วรงค์ศรี แสงบรรจง


สาขาจิตวิทยาการศึกษา
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม
ผศ.ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :patcharapa.tat@gmail.com

รศ.อธิเกียรติ ทองเพิ่ม


 


ผู้ประสานงานภาควิชาครุศึกษา
คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail : feduswr@ku.ac.th

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์
คุณตามดาว ศรีพระราม
ผู้ประสานงานภาควิชา
เบอร์โทร : 034-351898
ภายใน : 034-355605
แฟกซ์ : 034-355605
E-mail :

คุณศิริวรรณ ปิยะพันธ์

   
   
   
 
 
  Copyright ©2010
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร