ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
               
ประวัติ
                 
ประวัติ
         ภาควิชาครุศึกษา : เป็นภาควิชาที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาจาก ภาควิชาการศึกษา ให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อคณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายหน่วยงานบางส่วนของคณะมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น

         ในปีการศึกษา 2536 : ได้ขยายการบริการวิชาชีพครูเลือกเสรี ให้แก่นิสิตคณะศึกษาสตร์และคณะอื่นๆ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้สอนร่วมกับอาจารย์จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาสตร์บางเขน ซึ่งยังรับผิดชอบในรายวิชาชีพครูบังคับบางรายวิชา เช่น วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสอน โดย รศ.บรรเทา กิตติศักดิ์ เป็นต้น การดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิเกียรติ ทองเพิ่ม เป็นผู้ประสานงานภาควิชาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537-2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชา ในช่วงเวลาที่คณะศึกษาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเตรียมการเพื่อยกระดับปรับสภาพคณะๆ ให้หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการเป็นเอกเทศ ขึ้นตรงวิทยาเขตกำแพงแสน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ภาควิชาการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสนและผู้ประสานงานภาควิชาก็ได้เตรียมการเพื่อขอยืมหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการสอนคณิตศาสตร์ จากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อเปิดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสนในปีการศึกษา 2549 ต่อไป   12

        
ในปีการศึกษา 2547 : สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์กำแพงแสน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 และหลังจากมีการตัดโอนตำแหน่งการสรรหา คณบดี และสภามหาวิทยาลัยได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง รศ.อุดร รัตนภักดิ์ เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2548 การดำเนินการของภาควิชาการศึกษาจึงเป็นไปตามกรอบแห่งวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์กำแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาติ จันทร์เพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา ต่อมาคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้างของคณะในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาที่มีศาสตร์ที่หลากหลายขึ้นโดยปรับชื่อคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาครุศึกษา โดยมีภารกิจหลักคือ "การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา" โดยเฉพาะ
ประวัติ
                 พันธกิจ
ประวัติ
        ณิธาน
  " ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา  คุณธรรม จริยธรรม
    มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ พัฒนาสังคมด้วยจิตสาธารณะ "
   
        วิสัยทัศน์
  " เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยความรู้   คุณธรรม  จริยธรรม   
    สามารถใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้และความเป็นผู้นำในการยกระดับการศึกษา  วิชาชีพ  และสังคม "
   
        พันธกิจ
 
1.
ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาและสังคมตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
2.
ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม
 
3.
บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่สังคม
 
4.
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสังคม
     
 
                 โครงสร้างการบริหารงาน
ประวัติ
 
โครงสร้างการบริหารงาน
     
 
 
  Copyright ©2010
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร