ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ หน้าหลัก เกี่ยวกับภาควิชา การเรียนการสอน งานวิจัยและวิชาการ บุคลากร ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 

             
 
คณาจารย์ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
  โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู
 
- การสอนวิทยาศาสตร์กับการเรียนเชิงรุก (active learning)
- การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry)
- การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับวิทยฐานะ
- การใช้และพัฒนาสื่อการสอนและการใช้เครื่องมืออย่างง่ายทางวิทยาศาสตร์
- การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบริบท (science in context)
- การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด social constructivism
 
  โปรแกรมการพัฒนานิสิตครู
 
- การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
- การส่งเสริมด้านความรู้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์
- การส่งเสริมด้านความรู้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี
 
  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 
- แบบจำลอง (models)
- ชุดการทดงอลอย่างง่าย (science kits)
- ชุดสาธิตและชุดทดลอง
- สื่อ CAI / simulations
 
 แหล่งเรียนรู้
 
- สวนอาณาจักรพืช
- ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้
- โครงงานวิทยาศาสตร์
- ศูนย์แสดงสื่อการสอน/อุปกรณ์การทดลองอย่างง่าย
- แหล่งคัดกรองสื่อ/แผนการจัดการเรียนรู้
- วารสาร / บทความ
 

 

 

 

  Copyright ©2010
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605 โทรสาร 034-355605 E-mail : theerasak.s@ku.ac.th
เกี่ยวกับภาควิชา ข้อมูลนิสิต
การเรียนการสอน ชุมนุมนิสิต
งานวิจัยและวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร