ข่าวสาร
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ประกาศผลรายชื่อนิสิตที่เข้ารอบประกวดนวัตกรรมการศึกษา (ประเภท Multimedia )
ปีการศึกษา 2552
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
- รายชื่อนิสิตภาควิชาครุศึกษาปีการศึกษา 2551
การประกาศผลการประกวดเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะประกาศผลให้ทราบ
ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2552
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนา นวัตกรรมการศึกษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครู อาจารย์"
ประกาศผลการประกวดออกแบบเว็บ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 19/พ.ค./52
ขอเชิญประกวดเว็บภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลงานภายในวันที่ 29 เมษายน 2552/ ข้อมูลโครงการฯ / ใบสมัคร
- ภาพบรรยากาศภายนอกวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2551
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณลักษณ์นิสิตเพื่อความสุขและความสำเร็จ(ปีที่ 1) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 7-19 กรกฎาคม 2551 ณ ศรีปทุมลองสเตย์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธาน
ี 
- ภาพกิจกรรมคณะศึกษาศาสตร์ฯ และภาควิชาครุศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2551
http://www.flickr.com/photos/kuted/, http://www.flickr.com/people/kuted/
   
ข่าวสาร
ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกศาสตร์และพัฒนศาสตร์